Forståelse af erhvervelsesmoms

Hvad er erhvervelsesmoms?

Erhvervelsesmoms er en afgift, der pålægges, når en virksomhed køber varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomhed i et andet EU-land. Afgiften betales af den virksomhed, der køber varerne eller tjenesteydelserne, og det er virksomhedens ansvar at beregne og indberette erhvervelsesmomsen til skattemyndighederne.

Definition af erhvervelsesmoms

Erhvervelsesmoms er en form for moms, der opkræves, når varer eller tjenesteydelser erhverves fra et andet EU-land og bringes til Danmark. Afgiften beregnes på grundlag af den værdi, der er blevet erhvervet, og betales af den virksomhed, der har erhvervet varerne eller tjenesteydelserne.

Formål med erhvervelsesmoms

Formålet med erhvervelsesmoms er at sikre, at der opkræves moms på varer og tjenesteydelser, der erhverves fra andre EU-lande. Dette sikrer en fair konkurrence mellem virksomheder og bidrager til finansieringen af den offentlige sektor.

Erhvervelsesmoms vs. købsmoms

erhvervelsesmoms

Erhvervelsesmoms og købsmoms er to forskellige former for moms, der anvendes i forskellige situationer:

Forskelle mellem erhvervelsesmoms og købsmoms

 • Erhvervelsesmoms opkræves, når varer eller tjenesteydelser erhverves fra et andet EU-land, mens købsmoms opkræves, når varer eller tjenesteydelser købes inden for Danmark.
 • Erhvervelsesmoms betales af den virksomhed, der har erhvervet varerne eller tjenesteydelserne, mens købsmoms betales af den virksomhed, der sælger varerne eller tjenesteydelserne.
 • Erhvervelsesmoms beregnes på grundlag af den værdi, der er blevet erhvervet, mens købsmoms beregnes på grundlag af salgsprisen.

Hvornår anvendes erhvervelsesmoms?

Erhvervelsesmoms anvendes, når en virksomhed køber varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomhed i et andet EU-land og bringer dem til Danmark. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår erhvervelsesmoms skal anvendes for at undgå eventuelle fejl eller manglende indberetning.

Beregning af erhvervelsesmoms

erhvervelsesmoms

Beregningen af erhvervelsesmoms afhænger af den værdi, der er blevet erhvervet. Momsen beregnes som en procentdel af den erhvervede værdi og tilføjes den samlede pris for varerne eller tjenesteydelserne.

Sats for erhvervelsesmoms

Satsen for erhvervelsesmoms varierer afhængigt af det pågældende EU-land. Det er vigtigt at være opmærksom på den gældende sats for erhvervelsesmoms, når man beregner afgiften.

Eksempler på beregning af erhvervelsesmoms

erhvervelsesmoms

Her er nogle eksempler på, hvordan erhvervelsesmoms kan beregnes:

 • En virksomhed køber varer fra en virksomhed i Tyskland til en værdi af 10.000 euro. Erhvervelsesmomsen i Tyskland er 19%. Den danske virksomhed skal derfor betale 1.900 euro i erhvervelsesmoms.
 • En virksomhed køber tjenesteydelser fra en virksomhed i Frankrig til en værdi af 5.000 euro. Erhvervelsesmomsen i Frankrig er 20%. Den danske virksomhed skal derfor betale 1.000 euro i erhvervelsesmoms.

Registrering og indberetning af erhvervelsesmoms

For at kunne betale erhvervelsesmoms skal virksomheden være registreret hos skattemyndighederne. Registreringen giver virksomheden et momsnummer, som skal anvendes ved indberetning af erhvervelsesmoms.

Krav til registrering af erhvervelsesmoms

erhvervelsesmoms

Der er visse krav, der skal opfyldes for at kunne blive registreret for erhvervelsesmoms:

 • Virksomheden skal være momsregistreret i Danmark.
 • Virksomheden skal have en gyldig momsregistrering i et andet EU-land.
 • Virksomheden skal have en årlig omsætning over en bestemt grænse.

Indberetning af erhvervelsesmoms

Erhvervelsesmomsen skal indberettes til skattemyndighederne på en regelmæssig basis. Dette kan gøres elektronisk via virksomhedens momsnummer. Det er vigtigt at indberette erhvervelsesmomsen korrekt og rettidigt for at undgå eventuelle sanktioner eller bøder.

Undtagelser og fritagelser fra erhvervelsesmoms

Der er visse undtagelser og fritagelser fra erhvervelsesmoms, hvor visse varer eller tjenesteydelser ikke er omfattet af afgiften. Det er vigtigt at være opmærksom på disse undtagelser for at undgå at betale unødvendig erhvervelsesmoms.

Varer og tjenesteydelser omfattet af undtagelser

Nogle eksempler på varer og tjenesteydelser, der kan være omfattet af undtagelser fra erhvervelsesmoms, er følgende:

 • Finansielle tjenesteydelser
 • Sundhedsydelser
 • Uddannelsesydelser

Virksomheder fritaget for erhvervelsesmoms

Nogle virksomheder kan være fritaget for at betale erhvervelsesmoms på grund af deres aktiviteter eller status. Dette kan omfatte non-profit organisationer, velgørende organisationer eller visse offentlige institutioner.

Erhvervelsesmoms og EU-handel

Erhvervelsesmoms spiller en vigtig rolle i EU-handel, da det sikrer, at moms opkræves korrekt, når varer eller tjenesteydelser erhverves mellem EU-lande.

Erhvervelsesmoms ved handel inden for EU

Når en virksomhed køber varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomhed i et andet EU-land, skal erhvervelsesmoms betales i det land, hvor varerne eller tjenesteydelserne erhverves. Dette sikrer, at moms opkræves i det land, hvor forbruget finder sted.

Registrering af erhvervelsesmoms ved EU-handel

For at kunne betale erhvervelsesmoms ved EU-handel skal virksomheden være registreret hos skattemyndighederne i det pågældende EU-land. Dette sikrer, at virksomheden kan beregne og indberette erhvervelsesmoms korrekt.

Erhvervelsesmoms og import

Erhvervelsesmoms spiller også en rolle i forbindelse med import af varer fra lande uden for EU. Når varer importeres til Danmark, skal der betales erhvervelsesmoms på den værdi, der er blevet erhvervet.

Beregning af erhvervelsesmoms ved import

Beregningen af erhvervelsesmoms ved import af varer afhænger af varernes værdi og toldsatsen. Erhvervelsesmomsen beregnes som en procentdel af den samlede værdi, der er blevet erhvervet.

Procedurer og dokumentation ved import af varer

Ved import af varer skal der følges visse procedurer og krav til dokumentation. Dette omfatter blandt andet tolddeklarationer, fakturaer og eventuelle toldbetalinger. Det er vigtigt at være opmærksom på disse procedurer for at undgå eventuelle problemer eller forsinkelser ved import af varer.

Erhvervelsesmoms og momsfradrag

En virksomhed har mulighed for at fradrage den erhvervelsesmoms, der er blevet betalt, når den beregner sin egen momsafregning. Dette kaldes momsfradrag og kan have en positiv indvirkning på virksomhedens økonomi.

Mulighed for momsfradrag ved erhvervelsesmoms

En virksomhed kan normalt fradrage den erhvervelsesmoms, der er blevet betalt, når den har dokumentation for købet. Dette kan være i form af fakturaer eller kvitteringer.

Regler og begrænsninger for momsfradrag

Der er visse regler og begrænsninger for momsfradrag, som virksomheden skal være opmærksom på. Dette kan omfatte krav om dokumentation, fradragsprocenter og eventuelle undtagelser.

Erhvervelsesmoms og virksomhedens økonomi

Erhvervelsesmoms kan have en indvirkning på virksomhedens økonomi på forskellige måder.

Påvirkning af likviditet og cash flow

Erhvervelsesmoms kan påvirke virksomhedens likviditet og cash flow, da moms skal betales, inden virksomheden har modtaget betaling for varerne eller tjenesteydelserne. Det er vigtigt at planlægge virksomhedens likviditet for at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at betale erhvervelsesmomsen rettidigt.

Strategier til håndtering af erhvervelsesmoms

Der er forskellige strategier, som virksomheden kan anvende til at håndtere erhvervelsesmomsen på en effektiv måde. Dette kan omfatte at optimere indberetningsprocessen, planlægge indkøb og udnytte eventuelle fritagelser eller undtagelser.

Artikel kategorier

Artikel arkiv

Nyeste artikler