Hvad er EBITDA og hvordan forstår man det?

Kategorier:

Introduktion til EBITDA

Hvad betyder EBITDA?

EBITDA står for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, eller på dansk: Resultat før renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger. Det er en nøgletal, der bruges til at vurdere en virksomheds økonomiske præstation og driftsevne.

Hvorfor er EBITDA vigtigt?

EBITDA er vigtigt, fordi det giver et mere præcist billede af en virksomheds driftsresultat, da det udelukker ikke-driftsmæssige poster som renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger. Dette gør det lettere at sammenligne virksomheder på tværs af brancher og lande.

Hvordan beregnes EBITDA?

EBITDA beregnes ved at tage virksomhedens resultat før renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger og tilføje afskrivninger og nedskrivninger til resultatet. Formlen for EBITDA er:

EBITDA

EBITDA = Resultat før renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger + Afskrivninger + Nedskrivninger

Forståelse af EBITDA

EBITDA vs. nettoindkomst

EBITDA

EBITDA adskiller sig fra nettoindkomst, da nettoindkomst inkluderer renteudgifter, skat, afskrivninger og nedskrivninger. EBITDA fokuserer kun på virksomhedens driftsresultat og er derfor en mere præcis måling af virksomhedens kerneforretning.

EBITDA vs. EBIT

EBIT står for Earnings Before Interest and Taxes, eller på dansk: Resultat før renter og skat. EBITDA inkluderer også afskrivninger og nedskrivninger, mens EBIT ikke gør det. Dette gør EBITDA til en bredere måling af virksomhedens driftsresultat.

EBITDA vs. bruttoavance

EBITDA

Bruttoavance er forskellen mellem salgsindtægter og direkte omkostninger. EBITDA går ud over bruttoavance ved at inkludere alle driftsomkostninger, herunder indirekte omkostninger som salgs- og administrationsomkostninger.

Fordele og ulemper ved EBITDA

Fordele ved EBITDA

  • EBITDA giver et mere præcist billede af virksomhedens driftsresultat
  • Det gør det lettere at sammenligne virksomheder på tværs af brancher og lande
  • Det er en nyttig måling for investorer, analytikere og långivere

Ulemper ved EBITDA

  • EBITDA ignorerer renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger, som er vigtige omkostninger for virksomheden
  • Det kan give et for optimistisk billede af virksomhedens økonomiske præstation
  • Det kan være svært at beregne EBITDA præcist, da det afhænger af virksomhedens regnskabsprincipper

EBITDA i praksis

Eksempel på EBITDA-analyse

En virksomhed har en omsætning på 1.000.000 kr., direkte omkostninger på 500.000 kr. og driftsomkostninger på 300.000 kr. Afskrivninger og nedskrivninger udgør 100.000 kr. Resultatet før renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger er derfor 200.000 kr. Ved at tilføje afskrivninger og nedskrivninger får vi EBITDA på 300.000 kr.

EBITDA i forskellige brancher

EBITDA

EBITDA kan variere betydeligt mellem forskellige brancher. For eksempel har teknologivirksomheder ofte højere EBITDA-marginer end detailhandelsvirksomheder, da de har lavere omkostninger og højere indtægter.

EBITDA vs. andre nøgletal

EBITDA vs. EBIT-margin

EBIT-margin er forholdet mellem EBIT og omsætning. EBITDA-marginen er en bredere måling, da den inkluderer afskrivninger og nedskrivninger.

EBITDA vs. ROIC

ROIC står for Return on Invested Capital, eller på dansk: Afkast af investeret kapital. ROIC måler virksomhedens evne til at generere overskud i forhold til den investerede kapital. EBITDA fokuserer kun på driftsresultatet og ignorerer den investerede kapital.

EBITDA i investeringsanalyse

EBITDA og virksomhedsværdi

EBITDA bruges ofte som grundlag for værdiansættelse af virksomheder. Ved at multiplicere EBITDA med en multiplikator kan man estimere virksomhedens værdi.

EBITDA-multiple

EBITDA-multiple er en måling af, hvor mange gange EBITDA en virksomhed handles til. Det bruges til at sammenligne virksomheder og vurdere, om en virksomhed er over- eller underprissat.

EBITDA og virksomhedsledelse

EBITDA som ledelsesværktøj

EBITDA kan være et nyttigt redskab for virksomhedsledelsen til at vurdere virksomhedens driftsresultat og identificere områder, hvor der kan gøres forbedringer.

EBITDA og kapitalstruktur

EBITDA kan påvirkes af virksomhedens kapitalstruktur, da renteudgifter ikke er inkluderet i EBITDA. En virksomhed med høj gæld vil have lavere EBITDA end en virksomhed med lav gæld.

EBITDA i regnskabsaflæsning

EBITDA i årsrapporten

EBITDA er ofte inkluderet i årsrapporten som et nøgletal for virksomhedens økonomiske præstation. Det kan findes i resultatopgørelsen eller i noterne til regnskabet.

EBITDA og skatteberegning

EBITDA bruges ikke direkte til skatteberegning, da det er et ikke-regnskabsmæssigt nøgletal. Skatten beregnes ud fra virksomhedens skattepligtige indkomst, som inkluderer renteudgifter, skat, afskrivninger og nedskrivninger.

EBITDA i investorrelationer

EBITDA og kommunikation med investorer

EBITDA er et vigtigt nøgletal i kommunikationen med investorer, da det giver et præcist billede af virksomhedens driftsresultat og økonomiske præstation.

EBITDA og analytikere

Analytikere bruger ofte EBITDA til at analysere virksomheders økonomiske præstation og sammenligne virksomheder på tværs af brancher og lande.

Artikel kategorier

Artikel arkiv

Nyeste artikler