Koncernregnskab – En grundig forståelse af begrebet

Introduktion til koncernregnskab

Hvad er et koncernregnskab?

Et koncernregnskab er en samlet økonomisk rapport, der viser den økonomiske situation og aktiviteterne i en koncern. En koncern består af et moderselskab og dets datterselskaber, hvor moderselskabet har kontrol over datterselskaberne. Koncernregnskabet giver et overblik over koncernens samlede økonomi, herunder indtægter, udgifter, aktiver og passiver.

Hvorfor er koncernregnskab vigtigt?

Et koncernregnskab er vigtigt af flere årsager:

 • Det giver aktionærer og investorer et klart billede af koncernens økonomiske situation, hvilket kan have indflydelse på deres beslutninger om at investere eller fortsætte med at investere i koncernen.
 • Det hjælper med at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i koncernens økonomiske rapportering.
 • Det er et krav i lovgivningen for mange virksomheder at udarbejde et koncernregnskab, især hvis de er børsnoterede eller har datterselskaber.

Regnskabsmæssige krav til koncernregnskab

Relevante love og regler

Der er forskellige love og regler, der regulerer udarbejdelsen af koncernregnskaber. I Danmark er de vigtigste regler:

 • Årsregnskabsloven
 • Regnskabsbekendtgørelsen
 • International Financial Reporting Standards (IFRS) for børsnoterede virksomheder

Indholdet af et koncernregnskab

koncernregnskab

Et koncernregnskab består typisk af følgende elementer:

 • En koncernbalance, der viser koncernens aktiver og passiver på et givet tidspunkt.
 • En koncernresultatopgørelse, der viser koncernens indtægter og udgifter i en given periode.
 • En koncernens pengestrømsopgørelse, der viser koncernens pengestrømme i en given periode.
 • En koncernens egenkapitalopgørelse, der viser ændringer i koncernens egenkapital i en given periode.
 • Noter til regnskabet, der giver yderligere oplysninger og forklaringer til tallene i koncernregnskabet.

Opbygning af et koncernregnskab

Konsolidering af datterselskaber

En vigtig del af et koncernregnskab er konsolidering af datterselskaber. Konsolidering betyder, at tallene fra datterselskaberne indarbejdes i koncernregnskabet, så koncernens økonomiske situation og aktiviteter vises samlet. Dette gøres ved at eliminere interne transaktioner og indarbejde datterselskabernes aktiver, passiver, indtægter og udgifter i koncernregnskabet.

Værdiansættelse af koncernens aktiver og passiver

koncernregnskab

En udfordring ved koncernregnskab er værdiansættelsen af koncernens aktiver og passiver. Da koncernen består af flere forskellige virksomheder, kan der være forskelle i regnskabspraksis og værdiansættelsesmetoder mellem datterselskaberne. Det er vigtigt at sikre en ensartet og retvisende værdiansættelse af koncernens aktiver og passiver for at opnå et korrekt billede af koncernens økonomi.

Anvendelse af koncernregnskabet

Interne og eksterne brugere af koncernregnskabet

koncernregnskab

Et koncernregnskab har forskellige brugere, både interne og eksterne:

 • Interne brugere inkluderer ledelsen i koncernen, der bruger koncernregnskabet til at evaluere koncernens økonomiske præstation og træffe beslutninger om fremtidige strategier.
 • Eksterne brugere inkluderer aktionærer, investorer, kreditorer, analytikere og andre interessenter, der bruger koncernregnskabet til at vurdere koncernens økonomiske sundhed og beslutte, om de ønsker at investere i eller samarbejde med koncernen.

Formål med koncernregnskabet

Formålet med et koncernregnskab er at give brugerne et pålideligt og retvisende billede af koncernens økonomiske situation og aktiviteter. Det hjælper med at sikre gennemsigtighed, troværdighed og ansvarlighed i koncernens økonomiske rapportering. Koncernregnskabet bruges også til at opfylde lovgivningsmæssige krav og give beslutningsgrundlag for aktionærer, investorer og andre interessenter.

Fordele og udfordringer ved koncernregnskab

Fordele ved at udarbejde et koncernregnskab

Der er flere fordele ved at udarbejde et koncernregnskab:

 • Det giver et samlet og fuldstændigt billede af koncernens økonomi, hvilket hjælper med at træffe informerede beslutninger.
 • Det giver mulighed for at identificere synergier og effektiviseringer på tværs af datterselskaber.
 • Det øger gennemsigtigheden og tilliden til koncernen blandt aktionærer, investorer og andre interessenter.

Udfordringer og kompleksitet ved koncernregnskab

Udarbejdelsen af et koncernregnskab kan være kompleks og udfordrende af flere årsager:

 • Der kan være forskelle i regnskabspraksis mellem datterselskaberne, hvilket kan gøre det svært at konsolidere tallene.
 • Der kan være komplekse transaktioner og strukturer i koncernen, der kræver ekstra analyse og vurdering.
 • Der kan være behov for at anvende komplekse regnskabsstandarder og værdiansættelsesmetoder for at opnå et korrekt billede af koncernens økonomi.

Eksempler på koncernregnskaber

Store danske koncerners årsregnskaber

Eksempler på danske koncernregnskaber inkluderer:

 • A.P. Møller – Mærsk A/S
 • Novo Nordisk A/S
 • Vestas Wind Systems A/S

Internationale koncerners koncernregnskaber

Der er mange internationale koncerner, der udarbejder koncernregnskaber. Nogle eksempler inkluderer:

 • Apple Inc.
 • Microsoft Corporation
 • Toyota Motor Corporation

Afsluttende bemærkninger

Opsummering af koncernregnskabets betydning

Et koncernregnskab er en vigtig økonomisk rapport, der giver et samlet billede af en koncerns økonomi. Det hjælper med at sikre gennemsigtighed, troværdighed og ansvarlighed i koncernens økonomiske rapportering. Koncernregnskabet bruges af både interne og eksterne brugere til at træffe informerede beslutninger.

Yderligere ressourcer og information

Hvis du ønsker at lære mere om koncernregnskab, kan du finde yderligere ressourcer og information i følgende kilder:

 • Årsregnskabsloven og regnskabsbekendtgørelsen
 • International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • Relevante bøger og artikler om regnskabsføring og koncernregnskab